Марко Јакшић: Бе­о­град нам је окре­нуо ле­ђа; бо­ри­ће­мо се за сво­ју зе­мљу и сво­ју де­цу!

КО­СОВ­СКА МИ­ТРО­ВИ­ЦА – Си­ту­а­ци­ја на пре­ла­зи­ма Бр­њак и Ја­ри­ње вр­ло је те­шка, љу­ди на ба­ри­ка­да­ма су на­пе­ти јер нам је ја­сно да нам је Бе­о­град окре­нуо ле­ђа, али без об­зи­ра на све, бо­ри­ће­мо се за сво­ју зе­мљу и сво­ју де­цу, ка­же за „Прав­ду“ Мар­ко Јак­шић, пот­пред­сед­ник Скуп­шти­не за­јед­ни­це оп­шти­на Ко­со­ва и Ме­то­хи­је.

Шта се де­ша­ва по­сле по­вла­че­ња при­пад­ни­ка „Ро­са“ са пре­ла­за Ја­ри­ње и Бр­њак?
– Спрем­ни смо да оста­не­мо на ба­ри­ка­да­ма све док се и по­след­њи при­пад­ник „Ро­са“ не скло­ни, јер не­ће­мо до­зво­ли­ти да се на­пра­ви гра­ни­ца са Ср­би­јом.

Ка­ква је си­ту­а­ци­ја у Ми­тро­ви­ци по­сле уво­ђе­ња ван­ред­ног ста­ња?
– Рад­ње и ре­сто­ра­ни ра­де скра­ће­но, љу­ди су с раз­ло­гом за­бри­ну­ти за се­бе и сво­је по­ро­ди­це. Сви су по­зва­ни да иду на ба­ри­ка­де и не до­зво­ле да при­пад­ни­ци „Ро­са“ да кре­ну пре­ма Ја­ри­њу.

Има­ју ли Ср­би на се­ве­ру КиМ чи­ме да се бра­не, има­ју ли оруж­је?
– Сви смо спрем­ни да се бо­ри­мо ако бу­де тре­ба­ло, мно­го је љу­ди на­о­ру­жа­но, али ве­ру­јем да Ал­бан­ци­ма ни­је циљ рат са Ср­би­ма на се­ве­ру, већ ус­по­ста­вља­ње др­жав­не гра­ни­це, а Бе­о­град им је то до­зво­лио.

Бо­ри­слав Сте­фа­но­вић и ми­ни­стар Бог­да­но­вић ја­сно су ре­кли да од гра­ни­це не­ће би­ти ни­шта.

– Зар ми­сли­те да њи­ма не­ко ве­ру­је? Бор­ко Сте­фа­но­вић је по­слат да да Ал­бан­ци­ма гра­ни­цу, јер је то, ка­ко ка­же, бо­ље не­го да Ср­би на Ко­сме­ту до­жи­ве још је­дан 17. март и по­гром. Бе­о­град нас је про­дао за кан­ди­да­ту­ру за ЕУ, али ми се не­ће­мо пре­да­ти и бо­ри­ће­мо се за оно што је на­ше.

(Правда)

Читајте без интернета: