МИЛЕ ДАКИЋ, ТАЈНО ИЗРУЧЕН ХРВАТСКОЈ

Дејан Лучић: »Миле Дакић, чувени српски историчар, који је највише писао о геноциду хрватске државе против Срба у Другом светском рату, на основу монтираног судског поступка , како је подстицао речима на злочин, осуђен је на дугогодишњу затворску казну у одсуству. Пошто је један од оснивача Српске демократске странке поново је засметао. Киднапован је у Босни и Херцеговини, када се враћао са симпозијума у Бања Луци, наравно симпозијума о геноциду«.

 

БЕ­О­ГРАД – Упр­кос до­го­во­ру ми­ни­ста­ра прав­де Ср­би­је, Хр­ват­ске и Бо­сне и Хер­це­го­ви­не, не­ка­да­шњи пред­сед­ник Срп­ског на­ци­о­нал­ног ви­је­ћа САО Кра­ји­не Ми­ле Да­кић (80), ко­ји је ухап­шен на гра­нич­ном пре­ла­зу Ра­ча 26. ма­ја, ју­че је у нај­ве­ћој тај­но­сти из­ру­чен Хр­ват­ској и тре­нут­но се на­ла­зи у Кар­лов­цу.

– Ова­кав по­сту­пак БиХ и Хр­ват­ске крај­ње је не­ко­рек­тан. Ми смо се тру­ди­ли да по­шту­је­мо све до­го­во­ре­но, али по­сле ова­квог чи­на, би­ће­мо при­си­ље­ни да ко­ри­гу­је­мо сво­је по­на­ша­ње и по­ступ­ке – из­ја­вио је за „Прав­ду“ др­жав­ни се­кре­тар у Ми­ни­стар­ству прав­де Ср­би­је Сло­бо­дан Хо­мен, ко­ји је био за­и­ста из­не­на­ђен ин­фор­ма­ци­јом „Прав­де“, ко­ју је и сам про­ве­рио пре не­го што је из­нео став Ми­ни­стар­ства.

– Од­мах смо оба­ве­сти­ли на­шу ам­ба­са­ду у За­гре­бу и оста­је нам на­да да ће хр­ват­ски ми­ни­стар пра­во­су­ђа по­што­ва­ти до­го­вор и да ће се одр­жа­ти по­нов­но су­ђе­ње Да­ки­ћу, тим пре јер му је су­ђе­но у од­су­ству. Сам пред­мет је „кли­мав“, те ве­ру­је­мо у осло­ба­ђа­ју­ћу пре­су­ду Жу­па­ниј­ског су­да у Кар­лов­цу – ка­же Хо­мен, на­гла­ша­ва­ју­ћи да ће Ср­би­ја обез­бе­ди­ти сва­ку вр­сту по­мо­ћи Ми­ле­ту Да­ки­ћу то­ком про­це­са.

Ка­ко „Прав­да“ са­зна­је, ми­ни­стар пра­во­су­ђа БИХ Ба­ри­ша Чо­лак Од­лу­ку о из­ру­че­њу пот­пи­сао је још 22. ју­ла, чи­ме је пре­кр­шио до­го­вор о про­ши­ре­њу са­рад­ње у обла­сти пра­во­су­ђа из­ме­ђу три др­жа­ве. За­ни­мљи­во је да о из­ру­че­њу зва­нич­но ни­ко ни­је оба­ве­штен. Ни кон­зул, ни бра­ни­лац Сло­бо­дан Пе­рић. Пр­ву по­твр­ду из Кар­лов­ца дао је Бран­ко Ма­му­ла, Да­ки­ћев адво­кат по слу­жбе­ној ду­жно­сти у по­ступ­ку ко­ји је во­ђен про­тив Да­ки­ћа.

Ран­ко Гру­јић из СДС-а од­лу­ку о из­ру­че­њу сма­тра кри­ми­на­лом.

– Да­кић се тре­нут­но на­ла­зи у Ис­тра­жном за­тво­ру Жу­па­ниј­ског су­да у Кар­лов­цу. Не­ма адво­ка­та, а с об­зи­ром на ње­го­во ве­о­ма те­шко здрав­стве­но ста­ње, жи­вот му ви­си о кон­цу – крат­ко је про­ко­мен­та­ри­сао Ран­ко Гру­јић.

Под­се­ћа­мо, гра­нич­на по­ли­ци­ја БиХ ухап­си­ла је Да­ки­ћа ухап­си­ла 27. ма­ја ове го­ди­не на гра­нич­ном пре­ла­зу Ра­ча, при­ли­ком ула­ска из Ре­пу­бли­ке Срп­ске у Ср­би­ју. Ухап­шен је по по­тер­ни­ци за­гре­бач­ког Би­роа Ин­тер­по­ла због пре­су­де ста­ре 12 го­ди­на ко­ја је до­не­та у од­су­ству, а од­но­си се на под­стре­ка­ва­ње на уби­ство хр­ват­ских по­ли­ца­ја­ца ав­гу­ста 1991. го­ди­не.

Ко је Ми­ле Да­кић?

Да­кић је био про­фе­сор у Кар­лов­цу, управ­ник На­род­ног све­у­чи­ли­шта и ди­рек­тор Ме­мо­ри­јал­ног пар­ка Пе­тро­ва Го­ра (1963-1991). Од 1974. до 1987. био је пред­сед­ник Скуп­шти­не оп­шти­не Вој­нић. Ка­сни­је по­ста­је пред­сед­ник Ју­го­сло­вен­ске са­мо­стал­не де­мо­крат­ске стран­ке у Хр­ват­ској, за­тим пот­пред­сед­ник Срп­ског на­ци­о­нал­ног ви­је­ћа САО Кра­ји­не 1990/1991. Осни­вач је ра­дио ста­ни­це „Глас Пе­тро­ве Го­ре“ 1973. го­ди­не, за­тим срп­ске РТВ „Пе­тро­ва Го­ра“ 1991. Од 1992. до 1995. био је пред­сед­ник Ко­ми­си­је Ре­пу­бли­ке Срп­ске Кра­ји­не за рат­не зло­чи­не и ге­но­цид. У Ре­пу­бли­ци Ср­би­ји 1997. по­ста­је пред­сед­ник Удру­же­ња за по­моћ из­бе­гли­ца­ма и прог­на­ни­ци­ма из Хр­ват­ске.

Г. Ја­ни­ћи­је­вић Пот­па­ра

Извор: Правда

Читајте без интернета: