ТИХИ РАТ РУСИЈЕ И АМЕРИКЕ

Вашингтон – Сје­ди­ње­не Аме­рич­ке Др­жа­ве за­бра­ни­ле су ула­зак на сво­ју те­ри­то­ри­ју за 60 ру­ских зва­нич­ни­ка ко­ји се до­во­де у ве­зу са уби­ством ру­ског адво­ка­та Сер­ге­ја Маг­ниц­ког. Мо­сква је без ре­ак­ци­је. Мо­сков­ски ме­ди­ји, ме­ђу­тим, твр­де да је вест у Ру­си­ји при­мље­на са огор­че­њем.

У Ми­ни­стар­ству ино­стра­них по­сло­ва и Др­жав­ној ду­ми сма­тра­ју, ка­ко пре­но­си лист „Ко­мер­сант“, да би од­го­вор Ру­си­је био пре­у­ра­њен, јер Стејт де­парт­мент још ни­је зва­нич­но по­твр­дио из­ри­ца­ње санк­ци­ја.

„Ва­шинг­тон пост“ об­ја­вио је у по­не­де­љак, по­зи­ва­ју­ћи се на из­во­ре у Бе­лој ку­ћи, да је Стејт де­парт­мент „ти­хо“ ста­вио ру­ске зва­нич­ни­ке на ли­сту осо­ба ко­ји­ма је за­бра­њен ула­зак у САД.

На та­ко­зва­ну „ли­сту Маг­ниц­ког“ увр­ште­но је 60 ру­ских др­жа­вља­на, ме­ђу ко­ји­ма су при­пад­ни­ци слу­жбе без­бед­но­сти ФСБ, по­ли­цај­ци ви­шег и сред­њег ран­га, као и за­твор­ски чу­ва­ри и ле­ка­ри, ту­жи­о­ци, по­ре­ски ре­ви­зо­ри и ин­спек­то­ри.

Шеф ру­ске ди­пло­ма­ти­је Сер­геј Ла­вров ра­ни­је је кри­ти­ко­вао ини­ци­ја­ти­ву аме­рич­ког се­на­то­ра, оце­њу­ју­ћи да она пред­ста­вља „ме­ша­ње у уну­тра­шње по­сло­ве Ру­си­је“.

Ру­ско Ми­ни­стар­ство ино­стра­них по­сло­ва од­би­ло је са­да да ко­мен­та­ри­ше вест о санк­ци­ја­ма, али су не­и­ме­но­ва­ни из­во­ри бли­ски ми­ни­стар­ству на­ве­ли да „се са­да раз­ма­тра су­шти­на овог пи­та­ња, ко­је је ве­о­ма озбиљ­но и ути­че на од­но­се две др­жа­ве“.

Сер­геј Маг­ниц­ки је умро кра­јем 2009. го­ди­не у при­тво­ру у Мо­скви по­што је про­вео ско­ро го­ди­ну да­на иза ре­ше­та­ка, где је че­као на су­ђе­ње по оп­ту­жби за ута­ју по­ре­за. То кри­вич­но де­ло до­во­ди се у ве­зу са на­вод­ним Маг­ниц­ки­је­вим кон­так­ти­ма са аме­рич­ким ин­ве­сти­то­ром ко­јег је Ру­си­ја про­те­ра­ла због сум­њи да пред­ста­вља прет­њу по без­бед­ност зе­мље. Ру­ски ис­тра­жни ко­ми­тет са­оп­штио је ра­ни­је овог ме­се­ца да ће отво­ри­ти кри­вич­ну ис­тра­гу про­тив док­то­ра и за­ме­ни­ка ше­фа за­тво­ра „Бу­тир­ска­ја“ у Мо­скви, где је Маг­ниц­ки (37) др­жан у при­тво­ру, и утвр­ди­ти окол­но­сти ње­го­ве смр­ти.

По­вер­љи­ви ру­ски до­ку­мен­ти про­цу­ре­ли на ин­тер­нет

Низ слу­жбе­них и по­вер­љи­вих до­ку­ме­на­та с веб-стра­не ор­га­на др­жав­не вла­сти Ру­си­је (gov.ru) по­стао је до­сту­пан нај­пре на ру­ском пре­тра­жи­ва­чу Јан­декс, а по­том на пре­тра­жи­ва­чу Гугл, због че­га су ру­ски ис­тра­жни ор­га­ни за­по­че­ли ис­тра­гу. Ка­да се на Гу­глу уку­ца од­ре­ђе­на адре­са на ру­ском је­зи­ку на ћи­ри­ли­ци, мо­же се на­ћи ви­ше сто­ти­на до­ку­мен­та у ДОЦ и ПДФ фор­ма­ту, с озна­ком „са­мо за зва­нич­ну упо­тре­бу“.

Пред­став­ни­ци Гу­гла су са­оп­шти­ли да је узрок отва­ра­ња скри­ве­них до­ку­ме­на­та ру­ских ор­га­на од­су­ство фај­ло­ва „ка­та­на­ца“ на стра­ни­ца­ма основ­них сај­то­ва, пре­но­си Ин­тер­факс.

(Извор: Правда / Фото: Правда)

Читајте без интернета: